Στο τέλος κάθε έτους θα αναρτώνται οι ισολογισμοί της εταιρίας.