ΣΥΣΤΑΣΗ και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με τον Ν.4072/2012

———————————-

Στην Κέρκυρα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2013) ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Ιωάννης Καρύδης του Αθανασίου και Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής στις 27/04/1979, κάτοικος Κέρκυρας – οδός Αγ. Πάντων 23, κάτοχος του υπ’ αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 825951/6-6-2012 Υ. Α. Κέρκυρας, ΑΦΜ 114606780 Α’ ΔΟΥ Κέρκυρας, ΑΜΚΑ 27047903151, ηλεκτρ. διεύθυνση ykarydis@gmail.com, 2) Χρήστος Σεμερτζίδης του Δημητρίου και Αδαμαντίνης, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις 18/11/1976, κάτοικος Κερκύρας – Άγιος Προκόπιος, κάτοχος του υπ’ αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΖ 440864/ 4-5-2011 Καρλόβασι, ΑΦΜ 047755878 Β’ ΔΟΥ Κέρκυρας, ΑΜΚΑ 18117601270, ηλεκτρ. διεύθυνση christos.semertzidis@gmail.com , 3) Άννα Γρατσάνη του Αθανασίου και Μαρίας, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις 18/08/1981, κάτοικος Θεσσαλονίκης – οδός Παυσανία 18 / διαμένουσα στην Κέρκυρα-Άγιος Προκόπιος, κάτοχος του υπ’ αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΖ 646376/21-12-2007 Τ.Α.Τούμπας – Τριανδρίας, ΑΦΜ 112727385 ΔΟΥ Τούμπας, ΑΜΚΑ 18088100542, ηλεκτρ. διεύθυνση agratsani@gmail.com, όλοι ελληνικής υπηκοότητας, συνομολόγησαν και συμφώνησαν τα εξής: Με το παρόν συστήνουν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία , σύμφωνα με τα άρθρ. 43 επόμ. Ν. 4072/2012 , της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής: Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Ιδιότητα

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «Δημιουργικές Διαδικτυακές Εφαρμογές Ι.Κ.Ε.» και στην αγγλική γλώσσα «Creative Web Applications Private Company», ο δε διακριτικός τίτλος «CWA P.C.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κέρκυρας (Ελλάδα), και διεύθυνση Καποδιστρίου 36, Τ.Κ. 49100, πόλεως Κέρκυρας.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 2. Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1) να παρέχει υπηρεσίες όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, τόσο στο αισθητικό κομμάτι όσο και στη διεπαφή με το χρήστη, 2) να παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικής διαφήμισης, ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνα κινητά και tablets, υλοποίησης ασύρματων δικτύων και της ασφάλειάς τους, 3) να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για τη βέλτιστη χρήση των κοινωνικών δικτύων και της υπηρεσίας Google AdWords™ αλλά και για την εφαρμογή/προώθηση διαφημιστικής εκστρατείας, 4) και εν γένει να παρέχει λύσεις σε θέματα πληροφορικής στον τομέα των εφαρμογών διαδικτύου.

Άρθρο 5

Εταιρική διαφάνεια

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει εταιρική ιστοσελίδα, υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.cwa.gr όπου εμφανίζονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα, η ακριβής διεύθυνση, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, οι εισφορές του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση της εταιρείας.

Άρθρο 6

Κεφάλαιο της εταιρείας – Κεφαλαιακές εισφορές εταίρων –

Εταιρικά μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κεφαλαιακές εισφορές και ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους Α, Β και Γ κατά τα κατωτέρω: Α) Ο Ιωάννης Καρύδης κατέβαλε σήμερα ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας επτακόσια εξήντα πέντε (765) ευρώ και έλαβε επτακόσια εξήντα πέντε (765) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, Β) Ο Χρήστος Σεμερτζίδης κατέβαλε σήμερα ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας τριακόσια (300) ευρώ και έλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα και Γ) Η Άννα Γρατσάνη κατέβαλε σήμερα ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας τετρακόσια τριάντα πενήντα (435) ευρώ και έλαβε τετρακόσια τριάντα πέντε (435) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων είναι χίλια πεντακόσια (1500), ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά μερίδια. Ο εταίρος Ι. Καρύδης έχει επτακόσια εξήντα πέντε (765) εταιρικά μερίδια, αξίας επτακοσίων εξήντα πέντε (765) ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά), ποσοστού 51% επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ. Ο εταίρος Χ. Σεμερτζίδης έχει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, αξίας τριακοσίων (300) ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά), ποσοστού 20% επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ. Η εταίρος Α. Γρατσάνη έχει τετρακόσια τριάντα πέντε (435) εταιρικά μερίδια, αξίας τετρακοσίων τριάντα πέντε (435) ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά), ποσοστού 29% επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου υπόκειται στους εξής όρους: Α) Σε περίπτωση μεταβίβασης εν ζωή, η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, να υποδεικνύει (το αργότερο εντός μηνός από της γνωστοποιήσεως σε αυτήν της προθέσεως μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων) εταίρο κατά προτεραιότητα ή τρίτον για εξαγορά των εταιρικών μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν και, με την ίδια απόφαση και την ίδια πλειοψηφία να προσδιορίζει το πλήρες τίμημα εξαγοράς των μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αποφασίζοντας κατά δικαία κρίση και λαμβάνοντας υπόψιν κατά τον προσδιορισμό του τιμήματος τις πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Β) Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, να υποδεικνύει εταίρο κατά προτεραιότητα ή τρίτον για εξαγορά των εταιρικών μεριδίων του θανόντος εταίρου και, με την ίδια απόφαση και την ίδια πλειοψηφία να προσδιορίζει το πλήρες τίμημα εξαγοράς των μεριδίων αυτών, αποφασίζοντας κατά δικαία κρίση και λαμβάνοντας υπόψιν κατά τον προσδιορισμό του τιμήματος τις πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από τότε που η εταιρεία λαμβάνει γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Άρθρο 8

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους (άρθρο 89 Ν.4072/2012), απαιτείται απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν τα 2/3 του συνολικού αριθμού εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 9

Ορισμός διαχειριστή

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται, για αόριστο χρόνο, ο εκ των συνιδρυτών – εταίρων Ιωάννης Καρύδης του Αθανασίου και Μαρίας, κάτοικος Κέρκυρας – οδός Αγ. Πάντων 23, κάτοχος του υπ’ αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 825951/6-6-2012 Υ. Α. Κέρκυρας, ΑΦΜ 114606780 Α’ ΔΟΥ Κέρκυρας, ΑΜΚΑ 27047903151, ηλεκτρ. διεύθυνση ykarydis@gmail.com.

Άρθρο 10

Εξουσίες διαχειριστή 1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.

Άρθρο 11

Υποχρέωση πίστεως

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: (α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) Ρητά συμφωνείται ότι ο ανωτέρω διορισθείς με το παρόν διαχειριστής Ι. Καρύδης επιτρέπεται να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει παρόμοιο σκοπό με την συνιστώμενη δια του παρόντος Ι.Κ.Ε., επίσης επιτρέπεται να διενεργεί για λογαριασμό του ιδίου ή τρίτων πράξεις , έστω κι αν αυτές ανάγονται στο σκοπό της δια του παρόντος συνιστώμενης Ι.Κ.Ε., οι οποίες σχετίζονται με την ιδιότητά του ως ερευνητή – διδάκτορα της πληροφορικής καθώς και ως διδάσκοντα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. (δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 12

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο ή πέρατος του χρόνου για τον οποίον ορίσθηκε ο ήδη διαχειριστής, τότε ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν τα 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων. Κάθε εταίρος μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Αν οι εταίροι δεν προβούν από οποιονδήποτε λόγο και αιτία σε εκλογή νέου διαχειριστή εντός μηνός από τότε που εξέλιπε ο προηγούμενος διαχειριστής, τότε σύμφωνα με το παρόν, διαχειριστής για αόριστο χρόνο καθίσταται ο εταίρος που διαθέτει το 51% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση. 2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις: (α) Με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, (β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. (γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) Με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τον αποκλεισμό εταίρου, (ε) Με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) Με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 14

Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. 2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση κατ’ άρθ. 73 Ν. 4072/12. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 15

Σύγκληση

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη. 3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη. 4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση). Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Μπορεί επίσης η συνέλευση να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ.2 εδ.α’ Ν.4072/2012. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ΄ άρθρο 93 του άνω Νόμου.

Άρθρο 16

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

Η αύξηση του κεφαλαίου και το ποσό της αυξήσεως γίνονται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, μετά από απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Για την αύξηση του κεφαλαίου υποχρεούνται οι εταίροι στην καταβολή κεφαλαιακών εισφορών σε μετρητά ανάλογα με το ποσό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ο καθένας.

Άρθρο 17

Έξοδος εταίρου Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας μετά από απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Και εν πάσει περιπτώσει εταίρος μπορεί να εξέλθει, για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται μετά από αίτησή του. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν ακυρώνονται αλλά εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει , με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, η εταιρεία και αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων, η οποία αξία προσδιορίζεται με την ίδια ως άνω απόφαση των εταίρων και λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και κατά ανάλογη εφαρμογή των όρων της περιπτώσεως Α του άρθρου 7 του παρόντος.

Άρθρο 18

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 19

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας. Η άρνησή της πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς και εγγράφως και να γνωστοποιείται στον αιτούντα εταίρο εντός 15 ημερών. Κάθε εταίρος δικαιούται, ανά τρίμηνο, να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

Άρθρο 20

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή κερδών – Έλεγχος

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο. Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους με απόφασή τους που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 21

Λόγοι Λύσης Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο ε) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012.

Άρθρο 22

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Mέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή. Σε περίπτωση αδράνειας ή ανυπαρξίας ή αδυναμίας του διαχειριστή, που διαπιστώνεται με απόφαση των λοιπών εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του 51% των εταιρικών μεριδίων των λοιπών αυτών εταίρων, τότε οι λοιποί εταίροι καθίστανται από κοινού εκκαθαριστές και δρουν συλλογικά λαμβάνοντας αποφάσεις κατά πλειοψηφία (51% και πλέον). Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων (με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων) κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

Άρθρο 23

Επίλυση διαφορών

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο. 2. Με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων μπορεί να υπάγεται συγκεκριμένη κάθε φορά υπόθεση από αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία.

Άρθρο 24

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει. Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, οι εδώ συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και υπέγραψαν όπως έπεται. Κέρκυρα 12 Φεβρουαρίου 2013

Οι Συμβαλλόμενοι

Ιωάννης Καρύδης

Χρήστος Σεμερτζίδης

Άννα Γρατσάνη

Καταστατικό

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

και Τροποποίηση άρθρου 6 του καταστατικού

Στην Κέρκυρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 μεταξύ των 1) Ιωάννη Καρύδη του Αθανασίου και Μαρίας, κατοίκου Κερκύρας – οδός Αγίων Πάντων 23, 2) Άννα Γρατσάνη του Αθανασίου και Μαρίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης – οδός Παυσανία 18 / διαμένουσας στην Κέρκυρα – Άγιος Προκόπιος, 3) Χρήστου Σεμερτζίδη του Δημητρίου και Αδαμαντίνης, κατοίκου Κερκύρας – Άγιος Προκόπιος και 4) Παναγιώτη Γρατσάνη του Αθανασίου και Μαρίας, γεννηθέντος στη Θεσσαλονίκη στις 15/05/1984, κατοίκου Θεσσαλονίκης – οδός Παυσανία 18 / διαμένοντος στην Κέρκυρα – Άγιος Προκόπιος, με Α.Δ.Τ ΑΚ 396005/22-04-2013 Υ.Α. Κέρκυρας-Κέρκυρα / ΑΦΜ 137307936 Δ.Ο.Υ Τούμπας / ΑΜΚΑ 15058401835 / ηλεκτρ. διεύθυνση gratsp@gmail.com., συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

Δυνάμει του από 12/2/2013 ιδιωτικού εγγράφου (καταστατικό) συστήθηκε μεταξύ των τριών πρώτων εκ των συμβαλλομένων ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) υπό την επωνυμία «Δημιουργικές Διαδικτυακές Εφαρμογές Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Κέρκυρα – οδός Καποδιστρίου 36, αριθμ. ΓΕ.Μ.Η. 124272433000, ΑΦΜ 800470522 A’ Δ.Ο.Υ Κέρκυρας, με χρόνο ίδρυσης την 21η/2/2013, με σκοπό, διάρκεια και λοιπούς όρους όπως αναφέρονται στα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας και η εταιρεία αυτή λειτουργεί, έως και σήμερα, κατά το καταστατικό αυτό.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 6), το κεφάλαιό της, αποτελούμενο από κεφαλαιακές εισφορές, ανέρχεται σε ευρώ χίλια πεντακόσια (1500 €) διηρημένο σε χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, στο κεφάλαιο δε τούτο ο εταίρος Ιωάννης Καρύδης συμμετέχει με επτακόσια εξήντα πέντε (765) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού 51% επί του εταιρικού κεφαλαίου, ο εταίρος Χρήστος Σεμερτζίδης συμμετέχει με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού 20% επί του εταιρικού κεφαλαίου και η εταίρος ΄Αννα Γρατσάνη συμμετέχει με τετρακόσια τριάντα πέντε (435) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού 29% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Ήδη, σήμερα δια του παρόντος, όλοι οι εταίροι της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 και 8 του ως άνω καταστατικού και το από 23/9/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και ο τέταρτος εκ των εδώ συμβαλλομένων, ομόφωνα συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

1) Ο εκ των εταίρων Χρήστος Σεμερτζίδης πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σε αυτόν κατά τα ανωτέρω τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια προς τον τέταρτο εκ των συμβαλλομένων Παναγιώτη Γρατσάνη μετά των σχετικών αναφορικά με τα μερίδια αυτά πάσης φύσεως δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών κερδών, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κέρδη, και των αντίστοιχων υποχρεώσεών του, αντί ολικού τιμήματος ευρώ τριακόσια (300€) το οποίο ποσό ολόκληρο πληρώθηκε και έλαβε ο πωλητής Χρήστος Σεμερτζίδης παρά του αγοραστή Παναγιώτη Γρατσάνη σήμερα τοις μετρητοίς και το παρόν αποτελεί απόδειξη.

Επιπλέον ο Χρήστος Σεμερτζίδης εκχωρεί και μεταβιβάζει τα ως άνω εταιρικά μερίδια όπως αυτά προσδιορίζονται από το καταστατικό και τα βιβλία της εταιρείας και υπόσχεται και εγγυάται τα πωλούμενα ως άνω εταιρικά μερίδια ελεύθερα πάσης εν γένει κατασχέσεως και παντός δικαιώματος τρίτου και παραιτείται παντός τυχόν δικαιώματός του και αγωγής περί διαρρήξεως και ακυρώσεως του παρόντος και της προκειμένης συμβάσεως για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο, ομολογώντας και αναγνωρίζοντας ότι το ληφθέν υπ’ αυτού λόγω πωλήσεως ως άνω τίμημα είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο προς τη σημερινή αξία των πωλούμενων εταιρικών μεριδίων.

Αποδέχεται δε ο Παναγιώτης Γρατσάνης την προς αυτόν γενόμενη πώληση των τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων αντί ολικού τμήματος ευρώ τριακόσια (300€) το οποίο ολόκληρο κατέβαλε στον πωλητή όπως εκτέθηκε ανωτέρω και εν γένει συνομολογεί και συναποδέχεται πάντα τα ως άνω εκτεθέντα, αναδεχόμενος και τις αντίστοιχες προς τα μεταβιβασθέντα προς αυτόν μερίδια υποχρεώσεις.

Ως συνέπεια της εκχωρήσεως αυτής ο Παναγιώτης Γρατσάνης καθίσταται από σήμερα εταίρος της εταιρείας, έχει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού 20% επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ, και αποδέχεται τους όρους του καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό δημοσιεύθηκε νομίμως.

2) Η εκ των εταίρων Άννα Γρατσάνη εκχωρεί και μεταβιβάζει λόγω δωρεάς από τα ανήκοντα σε αυτήν κατά τα ανωτέρω τετρακόσια τριάντα πέντε (435) εταιρικά μερίδια, τα διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια προς τον τέταρτο εκ των συμβαλλομένων αδελφό της Παναγιώτη Γρατσάνη μετά των σχετικών αναφορικά με τα μερίδια αυτά πάσης φύσεως δικαιωμάτων της, συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών κερδών, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κέρδη, και των αντίστοιχων υποχρεώσεών της. Ώστε η ίδια πλέον έχει εκατόν πενήντα (435-285= 150) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού 10% επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

Η Άννα Γρατσάνη εκχωρεί και μεταβιβάζει τα ως άνω διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια όπως αυτά προσδιορίζονται από το καταστατικό και τα βιβλία της εταιρείας και υπόσχεται και εγγυάται τα δωριζόμενα ως άνω εταιρικά μερίδια ελεύθερα πάσης εν γένει κατασχέσεως και παντός δικαιώματος τρίτου και παραιτείται παντός τυχόν δικαιώματός της και αγωγής περί διαρρήξεως και ακυρώσεως του παρόντος και της προκειμένης συμβάσεως για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο.

Αποδέχεται δε ο Παναγιώτης Γρατσάνης την προς αυτόν γενόμενη δωρεά των διακοσίων ογδόντα πέντε (285) εταιρικών μεριδίων και εν γένει συνομολογεί και συναποδέχεται πάντα τα ως άνω εκτεθέντα, αναδεχόμενος και τις αντίστοιχες προς τα μεταβιβασθέντα προς αυτόν μερίδια υποχρεώσεις.

Ο Παναγιώτης Γρατσάνης έλαβε πλήρη γνώση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και αποδέχεται άπαντες τους όρους του όπως επίσης έλαβε πλήρη γνώση των βιβλίων και των λοιπών εγγράφων της ως άνω εταιρείας, τα οποία κατά τη ρητή και ανεπιφύλακτη περί τούτου διαβεβαίωση του πωλητή Χρήστου Σεμερτζίδη και της δωρήτριας Άννας Γρατσάνη και ετέρου συμβαλλομενου, απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Ως συνέπεια της εκχωρήσεως αυτής ο Παναγιώτης Γρατσάνης έχει διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού 19 % επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

Ώστε ο Παναγιώτης Γρατσάνης συμμετέχει συνολικά στο αποτελούμενο από κεφαλαιακές εισφορές εταιρικό κεφάλαιο με πεντακόσια ογδόντα πέντε (300 + 285= 585) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού (20% + 19% =) 39% επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

Κατά ακολουθία όλων των ανωτέρω μεταβιβάσεων, επέρχεται τροποποίηση του άρθρου 6 του από 12/2/2013 καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) υπό την επωνυμία «Δημιουργικές Διαδικτυακές Εφαρμογές Ι.Κ.Ε.» και εφεξής οι εταίροι της εν λόγω εταιρείας είναι οι εξής:

Πρώτον, ο Ιωάννης Καρύδης ο οποίος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με επτακόσια εξήντα πέντε (765) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού 51% επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ, δεύτερον η Άννα Γρατσάνη η οποία συμμετέχει με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού 10% επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ και τρίτον ο Παναγιώτης Γρατσάνης ο οποίος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με πεντακόσια ογδόντα πέντε (585) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού 39% επί του εταιρικού κεφαλαίου των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

Ως προς τα λοιπά ισχύει το από 12/2/2013 καταστατικό της εταιρείας και όπως αυτό τροποποιείται δια του παρόντος.

Το παρόν θα δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ με μέριμνα του διαχειριστή.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε 6 αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, οι εδώ συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και υπέγραψαν όπως έπεται.

Κέρκυρα 24 Σεπτεμβρίου 2013

Οι Συμβαλλόμενοι

Ιωάννης Καρύδης Χρήστος Σεμερτζίδης

Άννα Γρατσάνη Παναγιώτης Γρατσάνης

1η τροποποίηση καταστατικού

2η τροποποίηση καταστατικού