ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 21/02/2013
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι.Κ.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : CWA P.C.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 36, ΚΕΡΚΥΡΑ

Α.Φ.Μ.: 800470522
Δ.Ο.Υ.: Α Κέρκυρας
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. : 124272433000

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1500 €