Κέντρο Αριστείας για την Εκπαίδευση Πληροφορικής του Πανεπιστημίου NTNU

Ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε εξολοκλήρου εξειδικευμένα για τη συλλογή και διάχυση αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου ποιότητας του Κέντρου Αριστείας για την Εκπαίδευση Πληροφορικής του πανεπιστημίου NTNU – Trondheim

http://ceite.info