Αγγέλικα Κογεβίνα

Δημιουργίες μιας Κερκυραίας κεραμίστριας

Ιστοσελίδα προβολής για τις δημιουργίες της Κερκυραίας κεραμίστριας Αγγέλικας Κογεβίνα.

H υλοποίηση της ιστοσελίδας έγινε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αισθητική απεικόνιση. Η ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική με δυνατότητες ανάρτησης κειμένων και φωτογραφιών.

http://www.kogevinaangelika.com/