Συμμετοχή της cwa στο έργο SECREDAS, στόχος του οποίου ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε διασυνδεδεμένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές και την ιατρική βιομηχανία.

Κύριος ρόλος των μελών της cwa ήταν παρότι ήταν σε διάφορα πακέτα εργασίας, επικεντρώθηκε κυρίως στις προσπάθειες διάδοσης και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων τη συντήρηση και φιλοξενία του δικτυακού τόπου του έργου, τη συλλογή πληροφοριών από πολλούς εταίρους, τη συνεχή διάδοση πληροφοριών σχετικά με το έργο σε ευρύ κοινό, τη παραγωγή υλικού μάρκετινγκ και την επιμέλεια των πληροφοριών που παράγονται από το έργο.

https://secredas-project.eu/